Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

1 Самуел 13:8 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Самуелын тогтоосон хугацаа болох долоо хоног Саул хүлээсэн боловч Самуел Гилгалд ирсэнгүй. Хүмүүс түүнийг орхин тарцгааж байв.

бүрэн бүлгийг уншина уу 1 Самуел 13

Xүрээнд 1 Самуел 13:8 харах