поглавја

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Нов Завет

Марко 9 Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (MK2006D)

1. И им рече: „Има некои меѓу овие што стојат овде, кои нема да вкусат смрт, додека не го видат царството Божјо, дојдено во сила.“

Исусовото преображение

2. А по шест дни, Исус ги зеде со Себе Петар, Јаков и Јован и ги одведе сами на висока гора, насамо, и се преобрази пред нив.

3. Алиштата Му станаа сјајни, многу бели, како снег, какви што белило на земјата не може да избели.

4. И им се јави Илија со Мојсеј, и раз­го­вараа со Исус.

5. Тогаш проговори Петар и Му рече на Исус: „Рави, добро ни е да бидеме ов­де; да направиме три колиби: една за Тебе, една за Мојсеј и една за Илија.“

6. Зашто не знаеше што да каже, би­дејќи беа многу уплашени.

7. И се појави облак, па ги засени; и од облакот дојде глас, кој велеше: „Овој е Мојот возљубен Син, Него слушајте Го!“

8. И одеднаш, кога погледнаа наоколу, никого веќе не видоа покрај себе, освен Исус.

9. А кога слегуваа од гората, им за­по­веда никому да не кажуваат што ви­де­ле, додека Синот Човечки не воскресне од мртвите.

10. И го задржаа тој збор во себе, пра­шувајќи се еден со друг што значи тоа: „Да воскресне од мртвите?“

За Илија

11. И Го прашаа, велејќи: „А зошто книжниците велат дека најнапред треба да дојде Илија?“

12. А Тој, пак, одговори и рече: „Илија ќе дојде порано и ќе уреди сѐ; а Синот Човечки, како што е напишано за Него, треба да пострада многу и да биде понизен.

13. Но ви велам дека и Илија дојде, ка­ко што е напишано за Него, и му на­пра­вија што сакаа.“

Исцелувањето од нечист дух

14. И кога дојде кај учениците Свои, виде многу народ околу нив и книж­ни­ци, кои се препираа со нив.

15. И штом Го виде, сиот народ се зачуди; и притрчувајќи, Го поз­дра­вуваа.

16. Ги праша книжниците: „Зошто се препирате со нив?“

17. Тогаш еден од народот одговори и рече: „Учителе, го доведов кај Тебе син ми, во кого има нем дух;

18. и секогаш, каде и да го фати, го кутнува, и тој се запенува, и крцка со забите, и се здрвува. И им кажав на уче­ниците Твои да го изгонат, но тие не можеа.“

19. А Исус одговори и рече: „О, роде безверен, до кога ќе бидам со вас? До ко­га ќе ве трпам? Доведете го кај Мене!“

20. И кога го доведоа кај Него – штом го виде духот, веднаш го стресе; и тој падна наземи и се валкаше запенет.

21. Го праша Исус татко му: „Колку време има откако станува тоа со него?“ Тој одговори: „Од детството;

22. и многупати духот го фрлал во оган, и во вода, за да го погуби: но, ако можеш, смилувај се над нас и помогни ни!“

23. А Исус му рече: „Ако можеш да поверуваш – сѐ е можно за оној што ве­рува!“

24. И одеднаш таткото на момчето из­вика и со солзи рече: „Верувам, Гос­по­ди, помогни му на моето неверие!“

25. А Исус, штом виде дека се собра народ, строго му заповеда на нечистиот дух и му рече: „Духу нем и глув. Јас ти заповедам: излези од него, и не влегувај веќе во него!“

26. И кога извика, силно го стресе и из­лезе; а момчето беше како мртво, така што мнозина велеа дека умрело.

27. Исус, пак, откако го фати за рака, го исправи; и тоа стана.

28. И кога влезе Исус во една куќа, учениците Негови Го прашаа насамо: „Зошто ние не можевме да го истера­ме?“

29. И им рече: „Овој род со ништо не може да се истера, освен со молитва и пост.“

Исус по вторпат ја навестува

30. И кога излегоа оттаму, минуваа преку Галилеја; и Тој не сакаше некој да разбере.

31. Зашто ги учеше учениците Свои и им велеше дека Синот Човечки ќе биде предаден во човечки раце, и ќе Го убијат, и на третиот ден по убивањето ќе воскресне.

32. Но тие не ги разбираа овие зборови, а се плашеа да Го прашаат.

Кој е најголем?

33. И дојде во Капернаум; и кога беше дома, ги праша: „Што се расправавте меѓу себе патем?“

34. А тие молчеа, зашто патем се расправаа меѓу себе, кој е најголем.

35. Тој седна и ги повика дванаесетмината, па им рече: „Кој сака да биде прв, нека биде последен од сите, и слуга на – си­те!“

36. И тогаш зеде едно дете, го постави меѓу нив, го прегрна и им рече:

37. „Кој прима едно од ваквите деца во Мое име, Мене Ме прима, а кој Ме прима Мене, не Ме прима Мене, туку Оној, Кој Ме пратил.“

Кој не е против нас, тој е со нас!

38. Тогаш Јован Му одговори и рече: „Учителе, видовме еден, кој не врви по нас, а во Твое име демони изгонува, а не врви по нас; и му забранивме, зашто не оди по нас.“

39. А Исус рече: „Не бранете му, заш­то никој, што прави чудо во Мое име, не ќе може наскоро да говори зло за Мене.

40. Зашто, кој не е против вас, тој е со вас.

41. И кој ве напои со чаша вода во Мое име, затоа што сте Христови, вистина ви велам, нема да ја изгуби својата на­града.“

За соблазната

42. „А кој ќе соблазни едно од овие ма­лите, што веруваат во Мене, за него е подобро да му се обеси воденички камен на вратот и да се фрли в море.

43. И ако те соблазнува раката твоја, отсечи ја; подобро е за тебе без рака да влезеш во животот, отколку со две раце да отидеш во пеколот, во не­изгасливиот оган,

44. каде што нивниот црв не умира, и огнот не изгаснува.

45. И, ако те соблазнува ногата твоја, отсечи ја; подобро е за тебе сакат да влезеш во животот, отколку со двете нозе да бидеш фрлен во пе­ко­лот, во неизгасливиот оган,

46. каде што нивниот црв не умира ниту огнот не изгаснува.

47. И, ако окото твое те соблазнува, из­вади го; подобро е за тебе со едно око да влезеш во царството Божјо, отколку да имаш две очи и да бидеш фрлен во ог­нениот пекол,

48. каде што нивниот црв не умира, и огнот не изгаснува.

49. Зашто секој со оган ќе се посоли, и секоја жртва со сол ќе се осоли.

50. Солта е добра; но, ако солта облута­ви, со што ќе ја осолите? Имајте сол во себе, и мир имајте меѓу себе!“