поглавја

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Нов Завет

Марко 2 Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (MK2006D)

Исус исцелува фатен човек

1. По неколку дена, Тој пак дојде во Капернаум; и се чу дека е в куќи.

2. Веднаш се собраа мнозина, така што и пред вратата не можеа да се сместат; а Тој им го објавуваше Словото.

3. И дојдоа кај Него со еден фатен, кого го носеа четворица;

4. па, бидејќи не можеа да пријдат до Него од народот, го открија и го пробија покривот од куќата, каде што беше Тој и ја спуштија постелката, на која лежеше фатениот.

5. А Исус, кога ја виде нивната вера, му рече на фатениот: „Синко, ти се простуваат гревовите твои!“

6. Таму седеа некои од книжниците и си помислија во срцата свои:

7. „Што хули Овој на Бога? Кој може да простува гревови, освен еди­ни­от Бог?“

8. Исус, веднаш штом дозна со Својот дух дека тие така мислат во себе, им ре­че: „Зошто го помислувате тоа во срцата свои?

9. Што е полесно да му кажам на фате­ни­от: ‚ти се простуваат гре­во­ви­те‘, или да речам: ‚Стани, земи ја пос­телката своја и оди‘?

10. Но за да знаете дека Синот Чо­веч­ки има власт на земјата да ги простува гревовите“ – му рече на фатениот –

11. „Тебе ти велам: стани, земи ја пос­телката своја и оди си дома!“

12. И тој стана веднаш, па, штом ја зеде постелката, излезе пред сите – така што сите се восхитуваа и Го славеа Бо­га, велејќи: „Никогаш вакво нешто не сме виделе!“

Исус го повикува Левиј и ги прифаќа грешниците

13. И излезе Исус пак покрај морето, и сиот народ доаѓаше кај Него, и Тој ги поучуваше.

14. И минувајќи, го виде Левиј Ал­феев, кој седеше на царинарницата и му рече: „Врви по Мене!“ Тој стана и тргна по Него.

15. А кога седеше Исус на трпезата во неговата куќа, заедно со Него седеа и учениците Негови, и многу цариници и грешници; зашто тие беа мно­зи­на и врвеа по Него.

16. Книжниците и фарисеите, штом Го видоа како јаде со цариници и греш­ници, им рекоа на учениците Не­го­ви: „Зошто Тој со цариници и грешници јаде и пие?“

17. Кога го чу тоа Исус, им рече: „Здравите немаат потреба од лекар, ту­ку болните. Не сум дошол да ги пови­кам праведниците, туку грешниците на покајание.“

За постот. Старото и новото

18. Учениците на Јован и на фарисеите постеа. И приоѓаа некои, па Му велеа: „Зошто учениците Јованови и на фари­се­ите постат, а Твоите ученици не пос­тат?“

19. Исус им рече: „Зар можат свато­ви­те да постат кога младоженецот е со нив!? Додека е со нив младоженецот, тие не можат да постат;

20. но ќе дојдат дни, кога ќе им го одземат младоженецот и тогаш, во тие дни, и тие ќе постат.

21. Никој не крпи нова крпа на стара облека; инаку, новозашиената крпа ќе се отшие од старото, и отворот ќе биде уште поголем.

22. Никој не става ново вино во стари мевови; инаку, новото вино ќе ги расце­пи мевовите и виното ќе истече, а ме­во­вите ќе се упропастат; туку ново вино треба да се става во нови мевови.“

За саботниот ден

23. И се случи во саботен ден да ми­нува преку нивјето, и врвејќи, учениците Негови почнаа да кинат класје.

24. А фарисеите Му рекоа: „Гледај, зошто го прават во сабота тоа, што не е допуштено?“

25. Но Тој им рече: „Зар никогаш не сте читале што направи Давид, кога имаше потреба и ог­ладне тој и оние, што беа со него?

26. Како влезе во храмот Божји, во вре­мето на првосвештеникот Авијатар, ги изеде лебовите на предложението, што не требаше да ги јаде никој друг освен свештениците, па им даде и на оние, што беа со него!“

27. Потоа продолжи: „Саботата е соз­да­дена за човекот, а не човекот за сабо­та­та.

28. Па така, Синот Човечки е господар и на саботата.“