поглавја

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28

Нов Завет

Дела 5 Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (MK2006D)

1. А еден човек, по име Ананија, за­ед­но со својата жена Сапфира, ја продаде нивата

2. и еден дел од добиените пари сокри, со знаење на жена си, додека другиот дел го донесе и го стави пред нозете на апостолите.

3. Но Петар рече: „Ананија, зошто го исполни сатаната срцето твое да Го излажеш Светиот Дух и да прикриеш дел од земените пари за нивата?

4. Додека не беше продадена, нели беше твоја? И откако ја продаде, нели беа парите во твоја власт? Зошто си стави на срцето свое таква работа? Ти не излажа луѓе, туку Бога!“

5. Кога ги слушна Ананија тие збо­ро­ви, падна и издивна; и голем страв ги обзеде сите што го слушаа тоа.

6. Станаа момчињата, го завиткаа, го изнесоа и го погребаа.

7. А кога поминаа околу три часа, вле­зе и жената негова, не знаејќи што се случило.

8. И Петар ја праша: „Кажи ми, за толку пари ли ја продадовте нивата?“ Таа одговори: „Да, за толку.“

9. Петар потоа ѝ рече: „Зошто сте се договориле да Го искушувате Духот на Господ? Ете, пред вратата веќе стојат нозете на оние што го закопаа твојот маж; и тебе ќе те изнесат.“

10. И таа веднаш падна пред нозете не­гови и издивна. А момчињата кога влегоа, ја најдоа мртва, ја изнесоа и ја пог­ребаа до нејзиниот маж.

11. И голем страв ја обзеде целата Црк­ва и сите оние што го слушнаа тоа.

Многубројни чуда

12. Преку рацете на апостолите се по­јавуваа знаци и се случуваа многу чуда меѓу луѓето; и сите беа еднодушни во тремот Соломонов.

13. Од другите, пак, никој не се осмелуваше да им се придружи, а сепак, народот ги возвеличуваше.

14. И сѐ повеќе се зголемуваше бројот на оние што веруваа во Господ, мнош­тво од мажи и жени,

15. така што и по улиците изнесуваа болни и ги полагаа на постелки и носила, та кога ќе помине Петар, барем сен­ката негова да осени некого од нив.

16. А доаѓаа во Ерусалим и многумина од околните градови, донесувајќи бол­ни, мачени од нечисти духови, и сите се исцелуваа.

Затворањето на апостолите и нивното чудесно избавување

17. Тогаш првосвештеникот и сите што беа со него, приврзаници на садукеите, станаа и се исполнија со завист,

18. и ги кренаа рацете свои на апосто­ли­те и ги ставија во јавниот затвор.

19. Но преку ноќта ангел Господов ја отвори вратата од затворот, и, откако ги изнесе, им рече:

20. „Одете, застанете во храмот и ка­жувајте му ги на народот сите зборови за овој живот!“

21. Штом го слушнаа тоа, апостолите влегоа утрината во храмот и почнаа да поучуваат. А првосвештеникот и него­вите приврзаници кога дојдоа, го свикаа Синедрионот и сите старешини меѓу Израилевите синови и пратија во зат­ворот луѓе да ги доведат апостолите.

22. Но кога слугите отидоа, не ги најдоа, па, штом се вратија, изјавија,

23. велејќи: „Затворот го најдовме заклучен како што треба и стражата стоеше надвор пред портата. А кога отворивме, внатре никого не најдовме.“

24. Штом ги слушнаа овие зборови, храмскиот заповедник и првосвеш­те­ни­ците збунети размислуваа што би тре­ба­ло да значи тоа.

25. Но некој дојде, ги извести и им ре­че: „Ене, луѓето што ги затворивте, стојат во храмот и го поучуваат народот.“

26. Тогаш храмскиот заповедник отиде заедно со слугите и ги доведе, но не на сила; зашто се плашеа од народот со ка­мења да не ги убијат нив самите.

27. А кога ги доведоа, ги изведоа пред Синедрионот и првосвештеникот, пра­шувајќи ги, рече:

28. „Зарем не ви забранивме строго да не поучувате во тоа име? А вие пак го исполнивте Ерусалим со вашето учење и сакате крвта на Оној човек да ја фрлите на нас.“

29. А Петар и апостолите одговорија и рекоа: „Повеќе треба да Му се покоруваме на Бога отколку на луѓето.

30. Бог на татковците наши Го воскресна Исуса, Кого вие Го погубивте, при­ковувајќи Го на крст.

31. Бог со десницата Своја Го возвиси Него, Зачетникот и Спасителот, за да му даде покајание и простување на гре­вовите на Израил.

32. За тие зборови сведоци Негови сме ние и Светиот Дух, Кого Бог им Го даде на оние што Му се покоруваат.“

33. Кога го слушнаа тоа, тие се разлу­ти­ја и мислеа да ги убијат.

34. Но во Синедрионот стана тогаш еден фарисеј, по име Гамалиил, учител на Законот, почитуван од целиот народ, и заповеда за кратко време да ги изведат апостолите надвор,

35. а ним им рече: „Луѓе Израилци, размислете добро што ќе правите со овие луѓе!

36. Зашто, пред извесно време се крена Тевда, кој зборуваше за себеси дека е тој голем човек, и му се придружија четиристотини мажи; тој беше убиен, и сите што му поверуваа, се разотидоа и исчезнаа.

37. По него, во време на пописот, се крена Јуда Галилеецот и повлече по се­бе доста народ; но и тој загина и сите што го следеа се растурија.

38. И сега ви велам – оставете ги овие луѓе на мир, не гибајте ги; зашто, ако е таа замисла или тоа дело од луѓе, ќе се разруши;

39. а ако е, пак, од Бога, вие не можете да го разрушите; внимавајте да не ста­нете борци против Бога!“ Тие го пос­лу­шаа,

40. и откако ги повикаа апостолите, ги натепаа и им заповедаа да не зборуваат во името на Исус, па ги пуштија.

41. А тие излегоа од Синедрионот ра­досни, зашто беа удостоени да поднесат измачувања за името на Господ Исус.

42. И секој ден во храмот и по куќите не престануваа да поучуваат и да бла­го­вестат дека Исус е Христос.