Jaunā Derība

Mateja Evaņģēlijs 3:11 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Jo es kristīju jūs ar ūdeni grēku nožēlošanai, bet kas pēc manis nāks, ir varenāks par mani. Es neesmu cienīgs Viņam kurpes nest; Viņš jūs kristīs Svētajā Garā un ar uguni.

Lasīt visu nodaļu Mateja Evaņģēlijs 3

Skatīt Mateja Evaņģēlijs 3:11 kontekstā