Jaunā Derība

Marka Evaņģēlijs 3:8 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Un liels daudzums no Jeruzalemes un no Idumejas, un Aizjordānijas, un no Tiras apkārtnes, un Sidonas, dzirdēdami, ko Viņš dara, nāca pie Viņa.

Lasīt visu nodaļu Marka Evaņģēlijs 3

Skatīt Marka Evaņģēlijs 3:8 kontekstā