Jaunā Derība

Marka Evaņģēlijs 3:7 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

Bet Jēzus ar saviem mācekļiem aizgāja pie jūras; un daudz ļaužu no Galilejas un Jūdejas sekoja Viņam.

Lasīt visu nodaļu Marka Evaņģēlijs 3

Skatīt Marka Evaņģēlijs 3:7 kontekstā