Nodaļas

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Jaunā Derība

2 Timotejam 2 Latviešu Jaunā Derība (LJD)

1. Bet tu, mans dēls, stiprinies Kristus Jēzus žēlastībā!

2. Un ko tu daudzu liecinieku klātbūtnē no manis dzirdēji, to nodod uzticamajiem cilvēkiem, kas būtu spējīgi arī citus mācīt!

3. Strādā kā labs Jēzus Kristus kareivis!

4. Neviens Dieva kareivis neiesaista sevi pasaulīgās darīšanās, lai izpatiktu tam, kam saistījies ar pienākumu.

5. Un ja arī sacīkstēs cīnās, viņš laurus saņem tad, ja likumīgi cīnījies.

6. Zemkopim, kas strādā, pirmajam jāsaņem sava daļa no augļiem.

7. Saproti, ko es tev saku: Kungs dos tev saprašanu visās lietās.

8. Atminies, ka Kungs Jēzus Kristus, kas cēlies no Dāvida cilts, ir uzcēlies no miroņiem saskaņā ar manu evaņģēliju;

9. Tā labad es strādāju līdz pat važām it kā ļaundaris; bet Dieva vārds nav saistīts.

10. Tāpēc es visu paciešu izredzēto dēļ, lai arī viņi sasniegtu pestīšanu, kas ir Kristū Jēzū, kopā ar debesu godību.

11. Tie ir patiesi vārdi: Ja mēs kopā ar Viņu miruši, tad mēs kopā ar Viņu dzīvosim.

12. Ja mēs pacietīsim, tad kopā ar Viņu valdīsim; ja noliegsim, tad arī Viņš mūs noliegs.

13. Ja mēs neuzticīgi, Viņš paliek uzticīgs, jo Viņš nevar pats sevi noliegt.

14. To atgādini, liecinādams Dieva priekšā! Neielaidies strīdos, jo tas nekalpo labumam, bet gan sabojā klausītājus!

15. Rūpīgi centies parādīties Dievam, ka tu esi uzticams strādnieks, kam bailes ir svešas un kas pareizi māca patiesības vārdus!

16. Bet izvairies no nederīgām un tukšām runām, jo tās daudz kalpo bezdievībai,

17. Un viņu runa izplatās kā vēzis. Tādi ir Himenejs un Filēts,

18. Kas atkrituši no patiesības, sacīdami, ka augšāmcelšanās jau esot notikusi, un tā sagrozot dažos ticību.

19. Bet stiprais Dieva pamats pastāv, kam šāds zīmogs: Kungs pazīst savējos; un: ikkatrs, kas piesauc Kunga vārdu, lai atturas no netaisnības!

20. Bet lielajā namā ir ne tikai zelta un sudraba trauki, bet arī koka un māla: daži godam, daži negodam.

21. Un tātad, kas būs tīrs no viņiem, tas būs godam svētīts un Kungam derīgs trauks, sagatavots katram labam darbam.

22. Bēdz no jaunekļu kārībām, bet centies pēc taisnības, ticības, cerības, mīlestības un miera ar tiem, kas Kungu piesauc skaidrā sirdī!

23. Izvairies no neprātīgām un aplamām prātošanām, zinādams, ka tās izraisa strīdus.

24. Bet Kunga kalpam nepieklājas strīdēties; viņam jābūt lēnprātīgam pret visiem, mācīt spējīgam, pacietīgam,

25. Tādam, kas laipni pamāca tos, kas pretojas patiesībai; varbūt Dievs dos tiem atgriezties, lai pazītu patiesību,

26. Lai atjēgtos no velna valgiem, kas tos pēc sava prāta turēja gūstā.