Vecā Derība

Jaunā Derība

Hagaja 1:1 1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts (RT65)

Ķēniņa Dārija otrā valdīšanas gada sestajā mēnesī, pirmā mēneša dienā, caur pravieti Hagaju atklājās Tā Kunga vārds Zerubābelam, Šealtiēla dēlam, Jūdas pārvaldniekam, un Jozuam, Jocadaka dēlam, augstajam priesterim, un tas skanēja tā:

Lasīt visu nodaļu Hagaja 1

Skatīt Hagaja 1:1 kontekstā