Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Luko Evangelija 12:24-42 Lietuviška Biblija (LTB)

24. Įsižiūrėkite į varnus. Jie nei sėja, nei pjauna, neturi nei sandėlių, nei kluonų, ir Dievas juos maitina. Jūs nepalyginamai vertesni už paukščius!

25. Kas gi iš jūsų galėtų savo rūpesčiu bent per sprindį pridėti sau ūgio?

26. Jei tad jūs nesugebate padaryti net mažmožio, tai kam rūpinatės kitais dalykais?

27. Įsižiūrėkite, kaip auga lelijos. Jos nesidarbuoja ir neaudžia, bet sakau jums: nė Saliamonas visoje savo šlovėje nebuvo taip pasipuošęs kaip kiekviena iš jų.

28. Jeigu Dievas taip aprengia laukų žolę, šiandien žaliuojančią, o rytoj metamą į krosnį, tai dar labiau pasirūpins jumis, mažatikiai!

29. Ir neklausinėkite, ką valgysite ar gersite, ir nesirūpinkite!

30. Visų tų dalykų ieško šio pasaulio pagonys. O jūsų Tėvas žino, kad viso to jums reikia.

31. Verčiau ieškokite Jo karalystės, o visa tai bus jums pridėta.

32. Nebijok, mažoji kaimene: jūsų Tėvas panorėjo duoti jums karalystę!”

33. “Parduokite savo turtą ir aukokite gailestingumo aukas. Įsitaisykite sau piniginių, kurios nesusidėvi, kraukite nenykstantį turtą danguje, kur joks vagis neprieina ir kandys nesuėda.

34. Nes kur jūsų turtas, ten ir jūsų širdis”.

35. “Tebūna jūsų strėnos sujuostos ir žiburiai uždegti,

36. ir būkite panašūs į žmones, kurie laukia savo šeimininko, grįžtančio iš vestuvių, kad kai tik jis parvyks ir pasibels, tuojau atidarytų.

37. Palaiminti tie tarnai, kuriuos sugrįžęs šeimininkas ras budinčius. Iš tiesų sakau jums: jis susijuos, susodins juos prie stalo ir priėjęs patarnaus jiems.

38. Jeigu jis grįžtų antrosios ar trečiosios nakties sargybos metu ir rastų juos budinčius, palaiminti tie tarnai!

39. Įsidėmėkite: jei šeimininkas žinotų, kurią valandą ateis vagis, budėtų ir neleistų jam įsilaužti į savo namus.

40. Todėl ir jūs būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis tą valandą, kurią nesitikėsite”.

41. Tada Petras paklausė: “Viešpatie, ar šį palyginimą sakai tik mums, ar visiems?”

42. Viešpats atsakė: “Kas yra tas ištikimas ir sumanus ūkvedys, kurį šeimininkas paskirs vadovauti šeimynai ir deramu laiku duoti jiems skirtą maisto dalį?

Skaityti visą skyrių Luko Evangelija 12