Skyriai

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Psalmynas 66 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

1. Choro vadovui. Giesmė. Psalmė.Šlovinkite Dievą džiaugsmo šūksniais, visi kraštai,

1Choro vadovui. Giesmė. Psalmė.

2. giedokite šlovės giesmę jo vardui,teikite jam iškilmingą šlovę!

3. Kartokite Dievui: „Kokie nuostabūs tavo darbai!Tokia didi tavo jėga,kad tavo priešai gūžiasi prieš tave!

4. Tegarbina tave visa žemė,tegieda tau šlovės giesmę,tegieda šlovės giesmę tavo vardui!“ Sela.

5. Ateikite ir pamatykite, ką Dievas padarė;savo darbais jis kelia pagarbią žmonių baimę.

6. Jūrą jis pavertė sausuma,o per upę mūsų protėviai perėjo pėsti.Ten mes džiūgavome jame.

7. Jis amžinai viešpatauja savo galybe,jo akys stebi tautas;tenesididžiuoja maištininkai! Sela.

8. Tautos, garbinkite mūsų Dievą,teskamba jo šlovės garsai!

9. Mums jis suteikė gyvenimąir neleido mūsų kojoms suklupti.

10. Dieve, tu mus išbandei!Ištyrei mus, kaip ištiriamas sidabras ugnimi;

11. tu leidai mums įkliūti į pinkles,mums ant pečių uždėjai sunkią naštą.

12. Tu leidai, kad žmonės jotų mums ant sprando;mes perėjome per ugnį ir vandenį,ir tu išvedei mus į saugią vietą.

13. Įžengiu į tavo Namus su deginamosiomis aukomisir vykdau tau duotus įžadus,

14. įžadus, kuriuos ištarė mano lūposir tau pažadėjo, kai buvau nelaimėje.

15. Deginamosioms aukoms atnašauju tau penimas avisdrauge su degančių avinų dūmais,aukoju jaučius ir ožius. Sela.

16. Ateikite ir klausykitės,visi pagarbiai Dievo bijantieji,kai skelbiu, ką jis man padarė.

17. Balsu jo šaukiausi,ir šlovės giesmė buvo man ant liežuvio.

18. Jeigu būčiau turėjęs piktą mintį širdyje, VIEŠPATS nebūtų klausęsis.

19. Bet Dievas išgirdo,jis klausėsi mano maldos.

20. Pagarbintas Dievas,kuris neatstūmė mano maldosir neatsakė man savo gerumo.