Skyriai

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Michėjo 5 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

1. O iš tavęs, Efratos Betliejau,mažiausias tarp Judo kaimų,man kils tas,kuris valdys Izraelį.Jo kilmė siekia tolimą senovę,seniai praėjusius laikus.

2. Todėl jis paliks juos iki laiko,kai laukiančioji kūdikio bus pagimdžiusi;tuomet jo giminių likučiai sugrįšpas Izraelio vaikus.

3. Jis tvirtai laikysisir ganys savo kaimenę VIEŠPATIES galia, VIEŠPATIES, savo Dievo, galingu vardu.Jie gyvens saugiai,nes jo didybė pasieks žemės pakraščius.

4. Jis pats bus taika!Jei Asirija ateis į mūsų kraštąir ims trypti mūsų žemę,išrikiuosime prieš ją septynetą ganytojų,aštuonetą karališkų vadų.

5. Jie valdys Asirijos kraštą kalaviju, Nimrodo šalį nuogu kardu.Jie išvaduos mus nuo asirų,jei jie ateis į mūsų kraštąir mindžios mūsų šalies ribas.

6. Jokūbo likutistarp daugelio tautų tuomet buskaip VIEŠPATIES siunčiama rasair kaip žolę palaistantis lietus,nelaukiantis nieko iš žmogausir nededantis vilčių į mariuosius.

7. Jokūbo likutis tarp tautų,tarp daugelio tautų, tuomet buskaip liūtas tarp miško žvėriųir kaip liūtukas avių kaimenėse.Kur tik jis eis, ten mindžios ir draskys,ir nebus, kas išgelbėtų.

8. Tavo ranka pakils prieš priešus,ir visi tavo priešininkai bus sunaikinti!

9. „Tą dieną, – tai VIEŠPATIES žodis, –atimsiu iš tavęs tavo arkliusir sunaikinsiu tavo karo vežimus;

10. nuniokosiu tavo krašto miestusir sugriausiu visas tavo tvirtoves;

11. atimsiu iš tavo rankų apžavus,ir tu nebeturėsi daugiau žiniuonių;

12. atimsiu iš tavęs tavo stabusir šventuosius akmenis,ir tu nebesilenksi daugiau savo rankų dirbiniams;

13. išrausiu iš tavęs tavo šventuosius stulpusir sunaikinsiu tavo miestus.

14. Įpykęs atkeršysiutautoms, kurios nepakluso“.