Skyriai

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Jobo 22 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Elifazo kaltinimai

1. Tada Elifazas Temanas atsakydamas tarė:

2. „Argi gali žmogus būti Dievui naudingas?Žinoma, išmintingas žmogus gali būti naudingas sau.

3. Ką Visagalis gauna, jei tu teisus?Kokia jam nauda, jei tu gyveni be priekaištų?

4. Argi jis dėl tavo pamaldumo tave kaltinair stoja su tavimi į teismą?

5. Argi ne dėl to, kad didelis tavo nedorumas,kad tavo nuodėmėms nėra galo?

6. Juk tu neteisingai pasilaikydavai savo brolių užstatą,apnuogindavai juos, nuvilkdavai jiems drabužius.

7. Pavargusiam neduodavai vandens atsigerti,išalkusiam atsisakydavai duoti duonos.

8. Tarsi stipriajam priklausytų žemėir tik išrinktieji joje tegyventų!

9. Išvarydavai našles tuščiomis rankomis,atstumdavai našlaičių rankas.

10. Todėl spąstai ir supa tave iš visų pusių,tave apima ūmus siaubas

11. arba tokia tamsa, kad negali matyti,ir potvynis tave skandina.

12. Argi Dievas negyvena dangaus aukštybėse?Pažvelk į aukščiausias žvaigždes! Kokios jos didingos!

13. O tu sakai: ‘Ką Dievas gali žinoti?Jį slepia tamsus debesis. Kaip jis gali mus teisti?

14. Debesys jį taip dengia, kad jis nebemato,ir vaikšto jis ant dangaus skliauto’.

15. Argi laikysiesi senojo kelio,kurį nedori vyrai pramynė?

16. Pirma laiko juos pagavo mirtis,tarsi potvynis nunešė pastatą.

17. Dievui jie sakė: ‘Atstok nuo mūsų!’ir: ‘Ką gali Visagalis mums padaryti?’

18. Tačiau jis pripildė jų namus gėrybių!(Nedorėlių galvosena man atstumianti!)

19. Teisieji, tai matydami, džiaugiasi;nekaltieji iš jų tyčiojasi:

20. ‘Iš tikrųjų jų turtai sunaikinti,o likučius prarijo ugnis’.

21. Susitaikyk su Dievu ir būk ramus;šitaip sulauksi gero.

22. Priimk pamokymą iš jo lūpųir dėkis jo žodžius į širdį.

23. Sugrįžk nusižeminęs pas Visagalį,pašalink neteisingumą iš savo palapinių,

24. elkis su auksu kaip su dulkėmisir su Ofyro auksu kaip su upės vagos akmenėliais.

25. Tebūna Visagalis tavo auksas,tebūna jis tau brangus sidabras!

26. Tada džiūgausi Visagalyjeir pakelsi veidą į Dievą.

27. Kai melsiesi jam, jis tave išklausys,ir savo įžadus įvykdysi.

28. Ką nuspręsi daryti, tai įvyks,ir tavo takas bus apšviestas.

29. Juk Dievas pažemina išdidžiuosius,bet išgelbsti kukliuosius.

30. Net kaltąjį jis gelbės;dėl savo rankų švarumo jis bus išgelbėtas“.