Skyriai

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Jeremijo 50 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Pranašavimas Babilonui

1. VIEŠPATIES žodis Babilonui, chaldėjų kraštui, per pranašą Jeremiją.

2. „Praneškite ir paskelbkite tautoms,iškelkite ženklą, paskelbkite!Neslėpkite, bet sakykite:‘Babilonas paimtas,Belis sugėdintas,Merodachas sudaužytas,Babilono dievų statulos sugėdintos,sudaužyti jo stabai’.

3. Mat iš šiaurės prieš jį atžygiavo tauta,kuri pavers jo kraštą tyrais.Niekas jame nebegyvens,žmonės ir gyvuliai išlakstys.

4. Tomis dienomis ir tuo metu, – tai VIEŠPATIES žodis, –Izraelio tauta drauge su Judo tauta ateisir verkdami eis ieškoti VIEŠPATIES, savo Dievo.

5. Jie klaus kelio į Sioną,gręš savo veidus ten link.Jie ateis ir glausis prie VIEŠPATIESamžinąja Sandora, kuri niekada nebus užmiršta.

6. Mano tauta buvo paklydusios avys;jų piemenys juos paklaidino,išgindami į kalnus klajoti.Klajodami nuo kalno prie kalvosjie užmiršo savo avidę.

7. Rijo juos visi, kas tik sutiko,o jų priešai sakė:‘Mes nenusikalstame;jie nusidėjo VIEŠPAČIUI, teisumo buveinei, VIEŠPAČIUI, savo tėvų vilčiai’.

8. Bėkite iš Babilono, traukitės iš chaldėjų krašto,būkite kaip ožiai kaimenės priekyje!

9. Štai sukelsiu ir atvesiu prieš Babilonąbūrį galingų tautų iš šiaurės krašto.Jos išsirikiuos mūšiui,ir jis bus paimtas.Jų strėlės kaip įgudusio galiūno,kuris niekada negrįžta tuščiomis rankomis.

10. Chaldėja virs grobiu,ir visi jos grobėjai bus sotūs, – tai VIEŠPATIES žodis. –

11. Nors jūs džiaugiatės, nors jūs džiūgaujate,mano paveldo grobikai,nors jūs laigote kaip veršiai pievojeir žvengiate kaip eržilai,

12. jūsų motina bus labai sugėdinta,jus pagimdžiusioji raudonuos iš gėdos.Tikėk manimi! Ji bus paskutinė tarp tautų,išdžiūvusi ir nevaisinga dykuma!

13. Dėl VIEŠPATIES pykčio Babilonas taps negyvenamasir visas virs tyrais.Kas tik eis pro Babiloną, tas baisėsis,neteks žado, pamatęs jo žaizdas.

14. Rikiuokitės aplink Babiloną mūšiui, lankininkai,leiskite į jį strėles, netaupykite,nes jis nusidėjo VIEŠPAČIUI.

15. Iš visų pusių rėkite kovos šūkius!Jis pasidavė,krito jo pylimai,nugriauti jo sienų mūrai!Juk tai VIEŠPATIES kerštas:keršykite jam, darykite, kaip jis jums darė!

16. Atimkite iš Babilono sėjėjąir laikantį pjautuvą pjūties metu!Bijodami niokojančio kalavijovisi grįš pas savo tautas,ir kiekvienas bėgs į savo kraštą.

17. Izraelis – išblaškyta kaimenė, vaikoma liūtų. Pirma jį rijo Asirijos karalius, galop Babilono karalius Nebukadnecaras graužė jo kaulus.

18. Todėl, – taip kalba Galybių VIEŠPATS, Izraelio Dievas, – tikėk manimi! Nubausiu Babilono karalių ir jo kraštą, kaip nubaudžiau Asirijos karalių.

19. Bet Izraelį sugrąžinsiu į jo ganyklą; jis ganysis ant Karmelio ir Bašane, numalšins savo alkį Efraimo kalvose ir Gileade.

20. Tomis dienomis ir tuo metu, – tai VIEŠPATIES žodis, – bus ieškoma Izraelio kaltės, tačiau jos nebebus, ir Judo nuodėmių, tačiau jų nebeatsiras, nes atleisiu tam likučiui, kurį išgelbėjau.

21. Žygiuok į Merataimų kraštą,žygiuok į jį,pulk Pekodo gyventojus!Žudyk ir paskirk sunaikinti, – tai VIEŠPATIES žodis, –padaryk visa, ką tau įsakiau!

22. Krašte mūšio sąmyšis,baisus sunaikinimas!

23. Koks sumažintas ir sutrupintas visos žemės kūjis!Kokiu siaubo reginiu tapo Babilonas tautoms!

24. Tu sau pačiam pasistatei spąstusir buvai pagautas, Babilone,bet to nesuvokei.Tu buvai pastebėtas ir pagautas,nes drįsai mesti iššūkį VIEŠPAČIUI.

25. VIEŠPATS atidarė savo ginklų sandėlįir pasiėmė savo rūsčio ginklus,nes Viešpats, Galybių DIEVAS,turi darbo chaldėjų krašte.

26. Žygiuokite į jį iš visų pusių,atidarykite jo svirnus!Supilkite jį tarsi grūdus į krūvasir visiškai sunaikinkite!Nepalikite jam nė likučio!

27. Išpjaukite visus jo jaučius,tebūna jie visi paskersti!Vargas jiems, nes atėjo jų diena,jų bausmės metas!

28. Klausykitės!Bėgliai ir pabėgėliai iš Babilono krašto atskubaskelbti VIEŠPATIES, mūsų Dievo, keršto,keršto už jo Šventyklą.

29. Sušaukite lankininkus į Babiloną,visus pajėgiančius įtempti lanką.Apsupkite jį iš visų pusių,niekam neleiskite ištrūkti. Atlyginkite jam pagal jo darbus,elkitės su juo, kaip jis elgėsi su kitais,nes jis įžeidė VIEŠPATĮ, Izraelio Šventąjį.

30. Taip jo aikštėse kris jo jauni vyrai,ir tą dieną bus sunaikinti visi jo kariai, –tai VIEŠPATIES žodis.

31. Žiūrėk! Aš priešingas tau, įžūlusis žmogau, –tai Viešpaties, Galybių DIEVO, žodis, –nes atėjo tavo diena,tavo bausmės metas.

32. Įžūlusis žmogus svirduliuos ir parkris,niekas jo nepakels.Užkursiu ugnį jo miestuose,ir ji suris visa aplink jį“.

33. Taip kalba Galybių VIEŠPATS:„Izraelio žmonės engiami,drauge su jais ir Judo žmonės.Visi, išvariusieji į nelaisvę, tvirtai juos laikė,atsisakė paleisti“.

34. Galingas jų Atpirkėjas,jo vardas – Galybių VIEŠPATS!Jis tikrai juos gins,kad duotų ramybę žemeiir sąmyšį Babilono gyventojams.

35. „Kalavijas chaldėjams, – tai VIEŠPATIES žodis, –Babilono gyventojams,didžiūnams ir išminčiams!

36. Kalavijas jo žiniuoniams; tesukvailėja!Kalavijas jo galiūnams; teapima juos siaubas!

37. Kalavijas jo žirgams ir vežimams,samdiniams jo gretose; tebūna jie kaip moterys!Kalavijas jo turtams; tebūna jie išgrobstyti!

38. Kalavijas jo vandenims; teišdžiūva!Tas kraštas pilnas stabų,dėl pamėklių jie sukvailėjo.

39. Tad gyvens ten laukiniai žvėrys su hienomis,ten kursis ir stručiai.Niekada jame nebegyvens žmonės,niekas nebesikurs jame per amžius.

40. Kaip Dievas sugriovė Sodomą ir Gomorą bei jų kaimynus, – tai VIEŠPATIES žodis, – taip ir ten nebegyvens nei žmogus, nei apsistos jame marusis.

41. Žiūrėk! Ateina tauta iš šiaurės,galinga tauta,ir daug karalių pašaukiama iš žemės pakraščių.

42. Ginkluoti lankais ir ietimis,jie žiaurūs ir kietaširdžiai.Jų ūžesys kaip jūros šniokštimas;jie joja ant ristūnų,išsirikiavę mūšio gretomisprieš tave, dukterie Babilone!

43. Babilono karalius išgirdo žinią apie juosir nuleido rankas;jį pagavo išgąstis ir skausmaitarsi gimdančią moterį.

44. Žiūrėk! Kaip liūtas, kuris ateinaiš tankmės palei Jordaną į saugią ganyklą,aš staiga juos iš ten išvaikysiuir pavesiu ją savo išrinktajam.Juk kas man prilygs? Kas patrauks mane į teismą?Kur tas ganytojas, kuris galėtų prieš mane atsilaikyti?

45. Todėl klausykitės apie VIEŠPATIES užmojį,kaip jis užsimojo prieš Babiloną,ką nusprendė dėl chaldėjų krašto:‘Ak, tikrai jie išvarys net kaimenės mažylius,net jų pačių avidė apstulbs dėl jų likimo!’

46. Nuo riksmo: ‘Babilonas paimtas!’ drebės žemė,šauksmas nuaidės tarp tautų“.