Skyriai

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Jeremijo 13 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Palyginimai ir įspėjimai

1. Štai ką man sako VIEŠPATS: „Eik ir nusipirk lininį juosmens aprišalą, nešiok jį ant strėnų. Nemerk jo į vandenį“.

2. Nusipirkau juosmens aprišalą, kaip VIEŠPATS liepė, ir nešiojau ant strėnų.

3. Mane vėl pasiekė VIEŠPATIES žodis:

4. „Pasiimk juosmens aprišalą, kurį nusipirkai ir nešioji, nueik prie Perato ir paslėpk jį uolos plyšyje“.

5. Nuėjau prie Perato, kaip VIEŠPATS buvo liepęs, ir paslėpiau jį uolos plyšyje.

6. Praėjus daug laiko, VIEŠPATS man tarė: „Dabar vėl eik prie Perato ir parsinešk juosmens aprišalą, kurį buvau liepęs ten paslėpti“.

7. Nuėjau vėl prie Perato, susiieškojau ir pasiėmiau juosmens aprišalą iš tos vietos, kurioje buvau paslėpęs. Žinoma, juosmens aprišalas buvo sutrūnijęs ir niekam tikęs!

8. Tada mane pasiekė VIEŠPATIES žodis:

9. „Taip kalba VIEŠPATS. Lygiai taip supūdysiu įžūlųjį Judo išdidumą ir įžūlųjį Jeruzalės išdidumą.

10. Nedoroji tauta, atsisakanti klausyti mano žodžių, besielgianti pagal savo širdies užsispyrimą, einanti paskui svetimus dievus, jiems tarnaujanti ir juos garbinanti, taps kaip šis juosmens aprišalas, kuris niekam nebetinka.

11. Kaip juosmens aprišalas priglūsta žmogui prie strėnų, taip aš buvau priglaudęs visus Izraelio namus ir visus Judo namus prie savęs, – tai VIEŠPATIES žodis, – idant jie būtų mano tauta, garsintų mano vardą, garbę ir didingumą. Tačiau jie nenorėjo klausyti.“

12. „Perduok jiems ir šį žodį: ‘Taip kalba VIEŠPATS, Izraelio Dievas. ‹Vynui skirti ąsočiai pripildomi vyno!› Jeigu jie tau atsakys: ‹Argi mes patys nežinome, kad vynui skirti ąsočiai turėtų būti pripildomi vyno?› –

13. pasakyk jiems: ‹Taip kalba VIEŠPATS. Saugokitės! Nugirdysiu iki girtumo visus šito krašto gyventojus: karalius, Dovydo soste sėdinčius, kunigus ir pranašus, visus Jeruzalės žmones.

14. Sudaužysiu juos vieną į kitą, senus ir jaunus drauge, – tai VIEŠPATIES žodis. – Nei gailestingumas, nei užuojauta, nei švelnumas – niekas manęs nesulaikys, kad jų nesunaikinčiau›’“.

15. Klausykitės ir įsidėmėkite!Nesipuikuokite, nes VIEŠPATS kalba!

16. „Teikite šlovę VIEŠPAČIUI, savo Dievui,kol dar nesutemo,kol dar prieblandoje jūsų kojos neklupinėja ant kupstų,kol dar jūsų lauktoji šviesa nepavirto niūria tamsa,nepersimainė į tamsius debesis.

17. Bet jeigu jūs į tai nekreipsite dėmesio,išliesiu slapta daug ašarų dėl jūsų išdidumo.Be perstojo plūs mano akys ašaromis,nes VIEŠPATIES kaimenė genama į tremtį.

18. Sakykite karaliui ir karaliaus motinai:‘Lipkite žemyn nuo savo sostų,sėskitės žemai,nes nukrito nuo jūsų galvųjūsų puikiosios karūnos’.

19. Negebo miestai apgulti,nėra kam jų gelbėti.Visi Judo žmonės nušluoti į tremtį,visi ištremti.

20. Pakelk akis, Jeruzale!Pasižiūrėk, kaip jie ateina iš šiaurės!Kurgi ta kaimenė, kuri buvo tau patikėta,kaimenė, kuria taip didžiuojiesi?

21. Ką tu sakysi, kai užpuls tave kaip užkariautojaitie, kuriuos tu mokei būti meilužiais?Ar nesurems tavęs skausmai,kaip suremia gimdančią moterį?

22. Kai klausi širdyje: ‘Kodėl man taip atsitiko?’ –žinok, kad dėl savo didžios kaltės esi apnuogintair prievartaujama.

23. Argi gali etiopas pakeisti savo odą,o leopardas – savo dėmes?Tad ar įgudę blogai elgtisgalėtumėte daryti gera?

24. Tarsi vėtomus pelus išblaškysiu juos,dykumos vėjui papūtus!

25. Toks bus tavo likimas,mano tau atseikėta dalia, – tai VIEŠPATIES žodis, –dėl to, kad mane pamiršaiir pasitikėjai melu.

26. Aš pats užversiu tavo sijoną tau ant galvos,kad pasirodytų tavo gėda.

27. Tavo svetimavimą, tavo gašlų žvengimą,tavo begėdišką pasileidimą,jūsų gėdingus darbus aš matau ant kalvų ir laukuose.Ak, vargas tau, Jeruzale, nes tu nenori būti švari!Kiek ilgai?“