Skyriai

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Amoso 1 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Tautų teismas

1. Amoso, vieno iš Tekojos kerdžių, žodžiai, kuriuos jis gavo per regėjimą apie Izraelį Judo karaliaus Uzijo dienomis ir Izraelio karaliaus Jehoašo sūnaus Jeroboamo dienomis, dveji metai prieš žemės drebėjimą.

2. Jis tarė: „VIEŠPATS sugriaudžia iš Siono,iš Jeruzalės pakelia balsą,ir piemenų ganyklos vysta,Karmelio viršūnė džiūsta“.

3. Taip kalba VIEŠPATS:„Kadangi Damaskas nusikalto trisir net keturis kartus,neatšauksiu savo ištarmės,nes jie kūlė Gileadągeležiniais kūlimo volais.

4. Pasiųsiu ugnį Hazaelio namams,ir ji praris Ben Hadado tvirtoves.

5. Sulaužysiu Damasko vartų velkes,išnaikinsiu gyventojus iš Bikat Aveno slėnioir laikantįjį skeptrą iš Bet Edeno,o Aramo tauta bus ištremta į Kyrą“, –sako VIEŠPATS.

6. Taip kalba VIEŠPATS:„Kadangi Gaza nusikaltotris ir net keturis kartus,neatšauksiu savo ištarmės,nes jie išvarė į tremtį ištisas bendruomenesir atidavė jas Edomui.

7. Pasiųsiu ugnį Gazos sienoms,ir ji suris jos tvirtoves.

8. Išnaikinsiu gyventojus iš Ašdodoir laikantįjį skeptrą iš Aškelono.Pakelsiu ranką prieš Ekroną,ir filistinų likutis žus“, –sako Viešpats DIEVAS.

9. Taip kalba VIEŠPATS:„Kadangi Tyras nusikaltotris ir net keturis kartus,neatšauksiu savo ištarmės,nes jie išdavė į tremtį Edomuiištisas bendruomenes,nepaisydami broliškumo sandoros.

10. Pasiųsiu ugnį Tyro sienoms,ir ji suris jo tvirtoves“.

11. Taip kalba VIEŠPATS:„Kadangi Edomas nusikaltotris ir net keturis kartus,neatšauksiu savo ištarmės,nes jis su kalaviju persekiojo savo brolį,neparodydamas jokio gailestingumo.Kadangi jo įniršis siautėjo be perstojoir leido pykčiui nežabotai šėlti,

12. pasiųsiu ugnį Temanui,ir ji suris Bocros tvirtoves“.

13. Taip kalba VIEŠPATS:„Kadangi Amonas nusikaltotris ir net keturis kartus,neatšauksiu savo ištarmės,nes jie perskrodė nėščias moteris Gileade,plėsdami savo krašto sienas.

14. Sukursiu ugnį ant Rabos sienos,ir ji suris jos tvirtoves,aidint šauksmams mūšio dieną,šėlstant audrai viesulo dieną.

15. Tuomet jos karalius išeis į tremtįdrauge su savo didžiūnais“, –sako VIEŠPATS.