Skyriai

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

2 Samuelio 1 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Sauliaus ir Jehonatano apraudojimas

1. Po Sauliaus mirties – Dovydas jau buvo sugrįžęs nugalėjęs Amaleką – Dovydas praleido dvi dienas Ciklage.

2. Trečią dieną iš Sauliaus stovyklos staiga atėjo vyras suplėšytais drabužiais ir dulkėmis ant galvos. Priėjęs prie Dovydo, žemai nusilenkdamas, parpuolė ant žemės.

3. „Iš kur ateini?“ – klausė Dovydas. Jis atsakė: „Ką tik pabėgau iš Izraelio stovyklos“.

4. „Kas atsitiko? – klausė Dovydas. – Sakyk!“

5. Jis atsakė: „Kariai bėgo iš mūšio lauko, bet taip pat daug karių krito ir žuvo. Žuvo ir Saulius bei jo sūnus Jehonatanas“.

6. Tada Dovydas paklausė atnešusį žinią vaikiną: „Iš kur žinai, kad Saulius ir jo sūnus Jehonatanas žuvo?“ Žinią atnešęs vaikinas tarė: „Pasitaikė, kad aš buvau ant Gilbojos kalno. Žiūriu, Saulius parkritęs ant savo ieties, o prie jo artinasi kovos vežimai ir raitininkai.

7. Pažvelgęs atgal, jis pamatė mane ir pašaukė. ‘Aš čia!’ – atsakiau.

8. Jis manęs paklausė: ‘Kas tu?’ ‘Amalekietis’, – atsakiau.

9. Tada jis tarė man: ‘Ateik, stokis ant manęs ir pribaik mane, nes aš kankinuosi ir esu vos gyvas’.

10. Taigi aš stojausi ant jo ir pribaigiau, nes žinojau, kad jis niekada daugiau nebepakils iš vietos, kur buvo parkritęs. Tada nuėmiau karūną jam nuo galvos bei antrankovį nuo rankos ir atnešiau čia savo viešpačiui“.

11. Dovydas ėmė ir persiplėšė drabužius. Tą pat padarė visi su juo buvę vyrai.

12. Jie raudojo ir verkė, pasninkaudami ligi vakaro dėl Sauliaus ir dėl jo sūnaus, ir dėl VIEŠPATIES kariuomenės, ir dėl Izraelio namų, nes šie buvo kritę nuo kalavijo.

13. Vaikinui, atnešusiam žinią, Dovydas tarė: „Iš kur tu?“ Jis atsakė: „Aš ateivio sūnus, amalekietis“.

14. „Kaip išdrįsai, – tarė jam Dovydas, – pakelti ranką ir užmušti VIEŠPATIES pateptąjį?“

15. Tada, pasišaukęs vieną savo vyrų, Dovydas tarė jam: „Ateik ir užmušk jį!“ Tas smogė, ir jis numirė.

16. O Dovydas sakė: „Tekrinta tavo kraujas ant tavo galvos, nes savo paties lūpomis paliudijai prieš save: ‘Aš užmušiau VIEŠPATIES pateptąjį’“.

17. Dovydas užvedė šią raudą dėl Sauliaus ir jo sūnaus Jehonatano.

18. Jis įsakė, kad Judo žmonės būtų mokomi Lanko giesmės; ji užrašyta Jašaro knygoje.

19. „Deja! Izraeli, tavo šlovė guli nužudytatavo aukštumose!Kaip krito galiūnai!

20. Nepasakokite apie tai Gate,neskelbkite to Aškelono gatvėse,kad filistinų dukterys nesidžiaugtų,kad neapipjaustytųjų dukterys nedžiūgautų.

21. O Gilbojos kalnai!Tenebūna jums nei rasos, nei lietaus,nei derlingų laukų!Juk ten buvo numestas galiūnų skydas,skydas Sauliaus, nepateptas aliejumi.

22. Nuo užmuštųjų kraujo,nuo rubuilių galiūnųJehonatano strėlė niekada negrįžo,Sauliaus kalavijas niekada nebuvo veltui ištrauktas.

23. Saulius ir Jehonatanas,mylimi ir šaunūs!Nei gyvendami, nei mirdami,niekada jie nebuvo perskirti!Jie buvo spartesni už erelius,stipresni už liūtus.

24. O Izraelio dukterys,verkite Sauliaus,aprengusio jus brangiu purpuru,išpuošusio auksu jūsų apdarą!

25. Kaip krito galiūnaimūšio sūkuryje!Jehonatanas guli nužudytastavo aukštumose.

26. Sielvartauju dėl tavęs,mano broli Jehonatanai!Be galo brangus tu man buvai,nuostabi man buvo tavo meilė,viršijanti moters meilę.

27. Kaip krito galiūnaiir pražuvo karo ginklai!“