Skyriai

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Romiečiams 16 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Prašymai ir linkėjimai

1. Aš pavedu jums mūsų sesę Febę – ji yra Kenchrėjos Bažnyčios diakonė;

2. priimkite ją Viešpatyje, kaip dera šventiesiems, ir pagelbėkite jai, kai prireiks jūsų paramos, nes ir ji yra padėjusi daug kam ir man pačiam.

3. Sveikinkite Priską ir Akvilą, mano bendradarbius Kristuje Jėzuje,

4. kurie guldė galvas, gelbėdami mano gyvybę. Jiems dėkoju ne aš vienas, bet ir visos pagonių [kraštų] Bažnyčios.

5. Pasveikinkite ir bendruomenę, susirenkančią jų namuose.Sveikinkite mano mylimąjį Epenetą, pirmąjį Azijoje įtikėjusį Kristų.

6. Sveikinkite Mariją, daug triūsusią jūsų labui.

7. Sveikinkite Androniką ir Juniją, mano tautiečius, kalėjusius su manimi; jie didžiai gerbiami apaštalų draugėje ir pirmiau už mane prisidėjo prie Kristaus.

8. Sveikinkite mano mylimąjį Viešpatyje Ampliatą.

9. Sveikinkite mūsų bendradarbį Kristuje Urboną ir mano mylimąjį Stachį.

10. Sveikinkite Apelį, išmėgintąjį Kristuje. Sveikinkite tikinčiuosius iš Aristobulo namų.

11. Sveikinkite mano tautietį Erodioną. Sveikinkite tuos iš Narcizo šeimynos, kurie yra Viešpatyje.

12. Sveikinkite Trifeną ir Trifosą, besidarbuojančias Viešpatyje. Sveikinkite mieląją Persidę, daugel triūsusią dėl Viešpaties.

13. Sveikinkite išrinktąjį Viešpatyje Rufą, taip pat jo bei mano motiną.

14. Sveikinkite Asinkritą, Flegontą, Hermį, Patrobą, Hermą ir su jais esančius brolius.

15. Sveikinkite Filologą ir Juliją, Nerėją ir jo seserį, ir Olimpą, ir visus jų draugus šventuosius.

16. Sveikinkite vieni kitus šventu pabučiavimu. Jus sveikina visos Kristaus Bažnyčios.

17. Aš raginu jus, broliai, vengti tų, kurie kelia nesutarimus bei papiktinimus, prieštaraudami mokslui, kurio jūs išmokote. Saugokitės jų!

18. Tokie žmonės tarnauja ne mūsų Viešpačiui Kristui, bet savo pilvui. Saldžiomis ir pataikūniškomis kalbomis jie apgaudinėja paprastas širdis.

19. Jūsų klusnumas žinomas visur. Tad džiaugiuosi jumis ir linkiu, kad išmanytumėte, kas gera, ir nesiveltumėte į blogį.

20. O ramybės Dievas netrukus sutryps šėtoną po jūsų kojomis.Mūsų Viešpaties Jėzaus malonė tebūnie su jumis!

Paskutiniai sveikinimai

21. Jus sveikina mano bendradarbis Timotiejus ir mano tautiečiai Liucijus, Jasonas ir Sosipatras.

22. Aš, Tercijus, šio laiško surašytojas, sveikinu jus Viešpatyje.

23. Jus sveikina Gajus, mano ir visos bendruomenės šeimininkas. Jus sveikina Erastas, miesto iždininkas, ir brolis Kvartas.

Dievo pašlovinimas

25. Tam, kuris gali jus padaryti stiprius, kaip sako mano Evangelija ir Jėzaus Kristaus skelbimas,sekant apreiškimu paslapties,nutylėtos per amžinuosius laikus,

26. o dabar atskleistosir pranašų raštais amžinojo Dievo įsakymupaskelbtos visoms tautoms,kad jos paklustų tikėjimui,

27. vienam išmintingajam Dievuiper Jėzų Kristų šlovė amžių amžiais! Amen.