Skyriai

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Romiečiams 12 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Pasiaukojimas

1. Dėl Dievo gailestingumo raginu jus, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį garbinimą.

2. Ir nemėgdžiokite šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo mąstymą, kad galėtumėte suvokti Dievo valią – kas gera, tinkama ir tobula.

Tarnavimas

3. Dėl man suteiktos malonės aš raginu kiekvieną iš jūsų nemanyti apie save geriau negu dera manyti, bet manyti apie save blaiviai, kiekvienam pagal Dievo duotąjį tikėjimo mastą.

4. Juk kaip viename kūne turime daug narių ir visi nariai atlieka ne tą patį uždavinį,

5. taip ir mes daugelis esame vienas kūnas Kristuje, o pavieniui – vieni kitų nariai.

6. Turime įvairių dovanų, destis kokia malonė mums suteikta. Kas turi pranašystės dovaną, tegul ja naudojasi, laikydamasis tikėjimo;

7. kas dovaną tarnauti – tetarnauja, kas mokyti – tegul moko,

8. kas paraginti – tegul ragina; kas dovaną šelpti – tegul šelpia dosniai, kas vadovauti – tegul vadovauja rūpestingai; kas dovaną gailestingumo darbams – tegul pagelbi kitiems su džiaugsmu.

9. Meilė tebūna be veidmainystės. Bodėkitės pikto, laikykitės gero.

10. Nuoširdžiai mylėkite vieni kitus broliška meile; lenktyniaukite tarpusavio pagarba.

11. Nebūkite apsileidę, bet uolūs, karštos dvasios, tarnaukite Viešpačiui.

12. Džiaukitės viltyje, būkite kantrūs varge, ištvermingi maldoje.

13. Rūpinkitės šventųjų reikalais, puoselėkite svetingumą.

Meilė

14. Laiminkite savo persekiotojus, laiminkite ir nekeikite.

15. Džiaukitės su besidžiaugiančiais, verkite su verkiančiais.

16. Sutarkite tarpusavyje. Nesiveržkite prie aukštų dalykų, bet pasitenkinkite kukliais. Nelaikykite savęs išmintingais.

17. Niekam neatmokėkite piktu už pikta, rūpinkitės tuo, kas gera visų žmonių akyse.

18. Kiek galima ir kiek nuo jūsų priklauso, gyvenkite taikoje su visais žmonėmis.

19. Nekeršykite patys, mylimieji, bet palikite tai Dievo rūstybei; juk parašyta: Mano kerštas, aš atmokėsiu, – sako Viešpats.

20. Verčiau, jei tavo priešininkas alksta, pavalgydink jį, jei trokšta, pagirdyk jį. Taip darydamas, tu krausi žarijas ant jo galvos.

21. Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk pikta gerumu.