Skyriai

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Jono 1 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Įžanga

1. Pradžioje buvo Žodis.Tas Žodis buvo pas Dievą,ir Žodis buvo Dievas.

2. Jis pradžioje buvo pas Dievą.

3. Visa per jį atsirado,ir be jo neatsirado nieko,kas tik yra atsiradę.

4. Jame buvo gyvybė,ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa.

5. Šviesa spindi tamsoje,ir tamsa jos neužgožė.

6. Buvo Dievo siųstas žmogus,vardu Jonas.

7. Jis atėjo kaip liudytojas,kad paliudytų šviesąir kad visi per jį įtikėtų.

8. Jis pats nebuvo šviesa,bet turėjo liudyti apie šviesą.

9. Buvo tikroji šviesa,kuri apšviečia kiekvieną žmogų,ir ji atėjo į šį pasaulį.

10. Jis buvo pasaulyje,ir pasaulis per jį atsiradęs,bet pasaulis jo nepažino.

11. Pas savuosius atėjo,o savieji jo nepriėmė.

12. Visiems, kurie jį priėmė,jis davė galią tapti Dievo vaikais –tiems, kurie tiki jo vardą,

13. kurie ne iš kraujoir ne iš kūno norų,ir ne iš vyro norų,bet iš Dievo užgimę.

14. Tas Žodis tapo kūnuir gyveno tarp mūsų;mes regėjome jo šlovę –šlovę Tėvo viengimio Sūnaus,pilno malonės ir tiesos.

15. Jonas apie jį liudija ir šaukia:„Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau;tas, kuris paskui mane ateis,pirmiau už mane yra buvęs,nes jis už mane pirmesnis“.

16. Tikrai iš jo pilnatvėsvisi mes esame gavęmalonę po malonės.

17. Kaip Įstatymas duotas per Mozę,taip tiesa ir malonėatėjo per Jėzų Kristų.

18. Dievo niekas niekada nėra matęs,tiktai viengimis Sūnus – Dievas,Tėvo prieglobstyje esantis,mums jį atskleidė.

Jono liudijimas

19. Toks buvo Jono liudijimas, kai žydai iš Jeruzalės atsiuntė pas jį kunigų ir levitų paklausti: „Kas tu esi?“

20. Jis prisipažino nesigindamas. Jis prisipažino: „Aš nesu Mesijas!“

21. Jie ir vėl klausė: „Tai kas gi tu? Gal Elijas?“ Jis atsakė: „Ne!“ – „Tai gal tu pranašas?“ Jis atsakė: „Ne!“

22. Tada jie tęsė: „Tai kas gi tu, kad mes galėtume duoti atsakymą tiems, kurie mus siuntė? Ką sakai apie save?“

23. Jis tarė: „Aš – tyruose šaukiančiojo balsas: Taisykite Viešpačiui kelią! –kaip yra kalbėjęs pranašas Izaijas“.

24. Atsiųstieji buvo iš fariziejų.

25. Jie dar jį klausinėjo: „Tai kam tu krikštiji, jei nesi nei Mesijas, nei Elijas, nei pranašas?“

26. Jonas jiems atsakė: „Aš krikštiju vandeniu. O tarp jūsų stovi tas, kurio jūs nepažįstate,

27. kuris po manęs ateis; jam aš nevertas atrišti apavo dirželio“.

28. Tai atsitiko Betanijoje, Užjordanėje, kur Jonas krikštijo.

Dievo Avinėlis

29. Rytojaus dieną, matydamas ateinantį Jėzų, Jonas prabilo: „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę!

30. Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau: po manęs ateis vyras, pirmiau už mane buvęs, nes jis pirmesnis už mane.

31. Aš jo nepažinojau, bet tam, kad jis būtų apreikštas Izraeliui, aš atėjau ir krikštiju vandeniu“.

32. Ir Jonas paliudijo: „Aš mačiau Dvasią, lyg balandį nusileidžiančią iš dangaus, ir ji pasiliko virš jo.

33. Aš jo nepažinojau, bet tas, kuris mane pasiuntė krikštyti vandeniu, buvo pasakęs: ‘Ant ko pamatysi nusileidžiančią ir pasiliekančią Dvasią, tas ir bus, kuris krikštys Šventąja Dvasia.’

34. Aš tai mačiau ir liudiju, kad šitas yra Dievo Sūnus“.

Pirmieji mokiniai

35. Kitą dieną tenai vėl stovėjo Jonas ir du jo mokiniai.

36. Išvydęs ateinantį Jėzų, jis tarė: „Štai Dievo Avinėlis!“

37. Išgirdę tuos žodžius, abu mokiniai nuėjo paskui Jėzų.

38. O jis atsigręžė ir, pamatęs juos sekančius, paklausė: „Ko ieškote?“ Jie atsakė: „Rabi (tai reiškia ‘Mokytojau’), kur gyveni?“

39. Jis tarė: „Ateikite ir pamatysite“. Tada jiedu nuėjo, pamatė, kur jis gyvena, ir tą dieną praleido pas jį. Tai buvo apie dešimtą valandą.

40. Vienas iš tų dviejų, kurie girdėjo Jono žodžius ir nuėjo su Jėzumi, buvo Simono Petro brolis Andriejus.

41. Jis pirmiausia susiieškojo savo brolį Simoną ir jam pranešė: „Radome Mesiją!“ (išvertus tai reiškia „Kristų“).

42. Ir nusivedė jį pas Jėzų. Jėzus pažvelgė į jį ir tarė: „Tu esi Simonas, Jono sūnus, o vadinsiesi Kefas“, tai reiškia Petras [uola].

43. Dar kitą dieną, išvykdamas į Galilėją, Jėzus sutiko Pilypą ir jam tarė: „Sek paskui mane!“

44. Pilypas buvo kilęs iš Betsaidos, Andriejaus ir Petro gimtojo miesto.

45. Pilypas susitiko Natanaelį ir sako jam: „Radome tą, apie kurį rašė Mozė Įstatyme ir pranašai. Tai Jėzus iš Nazareto, Juozapo sūnus“.

46. Natanaelis atšovė: „Ar iš Nazareto gali būti kas gero?!“ Pilypas atsakė: „Eik ir pasižiūrėk!“

47. Pamatęs ateinantį Natanaelį, Jėzus pasakė apie jį: „Štai tikras izraelitas, kuriame nėra klastos“.

48. O Natanaelis jam sako: „Iš kur mane pažįsti?“ Jėzus atsakė: „Prieš pakviečiant tave Pilypui, aš mačiau tave po figmedžiu“.

49. Natanaelis sušuko: „Rabi, tu Dievo Sūnus, tu Izraelio karalius!“

50. Jėzus atsakė: „Tu tiki, kadangi pasakiau tave matęs po figmedžiu? Tu pamatysi didesnių dalykų“.

51. Ir pridūrė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jūs matysite atsivėrusį dangų ir Dievo angelus, kylančius ir nusileidžiančius ant Žmogaus Sūnaus“.