Skyriai

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

2 Tesalonikiečiams 2 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Viešpaties atėjimo ženklai

1. Mes prašome jus, broliai, dėl mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimo ir dėl mūsų surinkimo aplink jį:

2. nesiduokite taip lengvai nukreipiami nuo sveiko proto ir įbauginami ar dvasios pranašyste, ar žodžiu, ar neva mūsų parašytu laišku, esą Viešpaties diena jau čia pat.

3. Tegul niekas jūsų neapgauna kuriuo nors būdu!Pirmiau turi ateiti atkritimas ir apsireikšti nedorybės žmogus, pražūties sūnus,

4. prieštarautojas, kuris iškelia save virš kiekvieno vadinamojo dievo ar šventenybės ir pats sėdasi Dievo šventykloje, dėdamasis Dievu.

5. Ar neprisimenate, jog tai sakiau jums, tebebūdamas tarp jūsų?

6. Jūs gi žinote, kas dabar jį sulaiko, kad jis apsireikštų tik savo metu.

7. Nedorybės slėpinys jau veikia, bet dar turi pasitraukti tasai, kuris ją varžo;

8. tada jau apsireikš Nedorėlis, o Viešpats Jėzus sunaikins jį savo burnos kvėpimu ir sutriuškins savo didingu atėjimu.

9. Ano Nedorėlio atėjimą dėl šėtono įtakos lydės įvairūs galingi darbai, ženklai ir netikri stebuklai

10. ir visokios nedoros apgaulės einantiems į pražūtį už tai, kad atsisakė mylėti tiesą, kuri būtų juos išganiusi.

11. Todėl Dievas jiems siunčia galingą paklydimą, idant tikėtų melu;

12. taip bus nuteisti visi, kurie netikėjo tiesa, bet pamėgo neteisybę.

Raginimai

13. Mes privalome visuomet dėkoti Dievui už jus, Viešpaties numylėti broliai, kad Dievas išrinko jus kaip pirmienas išganymui Dvasios pašventinimu ir tiesos tikėjimu.

14. Tam jis ir pašaukė jus per mūsų Evangeliją, kad įgytumėte mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus garbę.

15. Todėl, broliai, tvirtai stovėkite ir laikykitės perduotų tiesų, kurių išmokote iš mūsų žodžių ar laiško.

16. O pats mūsų Viešpats Jėzus Kristus ir Dievas, mūsų Tėvas, pamilęs mus ir maloningai suteikęs mums amžinos paguodos ir geros vilties,

17. tesuramina jūsų širdis ir tesustiprina kiekvienam geram darbui ir žodžiui.