គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

៣ យ៉ូហាន 1:14 Khmer Standard Version (KHSV)

ខ្ញុំ​សង្ឃឹម​ថា​នឹង​បាន​មក​ជួប​ប្អូន​ក្នុង​ពេល​ឆាប់ៗ​ខាង​មុខ ហើយ​យើង​នឹង​និយាយ​ជា​មួយ​គ្នា​ផ្ទាល់​មាត់​តែ​ម្ដង។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ៣ យ៉ូហាន 1

មើល៣ យ៉ូហាន 1:14នៅក្នុងបរិបទ