គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ យ៉ូហាន 1:2 Khmer Standard Version (KHSV)

ព្រោះ​តែ​សេចក្ដី​ពិត​នៅ​ជាប់​នឹង​យើង​ឥឡូវ​នេះ ហើយ​ក៏​នឹង​នៅ​ជា​មួយ​យើង រៀង​រហូត​អស់‌កល្ប​ជា‌និច្ច។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ យ៉ូហាន 1

មើល២ យ៉ូហាន 1:2នៅក្នុងបរិបទ