គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ យ៉ូហាន Khmer Standard Version (KHSV)

ជំពូក

  1. 1