គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ ពេត្រុស 3:2 Khmer Standard Version (KHSV)

សូម​បង‌ប្អូន​កុំ​ភ្លេច​សេចក្ដី​ដែល​អស់​លោក​ព្យាការី*​ដ៏‌វិសុទ្ធ*​បាន​ថ្លែង​ទុក​មក និង​បទ‌បញ្ជា​ដែល​ព្រះ‌អម្ចាស់​ជា​ព្រះ‌សង្គ្រោះ​បាន​បង្រៀន តាម​រយៈ​សាវ័ក​នានា​របស់​បង‌ប្អូន។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ ពេត្រុស 3

មើល២ ពេត្រុស 3:2នៅក្នុងបរិបទ