គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ ធីម៉ូថេ 2:21 Khmer Standard Version (KHSV)

ដូច្នេះ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ណា​ម្នាក់​ជម្រះ​ខ្លួន​បាន​បរិសុទ្ធ ផុត​ពី​អំពើ​អាក្រក់​ទាំង​នេះ​ហើយ ព្រះ‌ជាម្ចាស់​នឹង​ប្រើ​អ្នក​នោះ​ទុក​ដូច​ជា​ឧបករណ៍​វិសេស វិសុទ្ធ*​មាន​ប្រយោជន៍​ដល់​ម្ចាស់ និង​ប្រើ‌ប្រាស់ សម្រាប់​ធ្វើ​អំពើ​ល្អ​គ្រប់​យ៉ាង។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ ធីម៉ូថេ 2

មើល២ ធីម៉ូថេ 2:21នៅក្នុងបរិបទ