គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ ធីម៉ូថេ 1:11 Khmer Standard Version (KHSV)

ព្រះ‌ជាម្ចាស់​បាន​តែង‌តាំង​ខ្ញុំ​ឲ្យ​ប្រកាស​ដំណឹង‌ល្អ​នេះ ក្នុង​ឋានៈ​ជា​សាវ័ក និង​ជា​គ្រូ​អប់រំ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ ធីម៉ូថេ 1

មើល២ ធីម៉ូថេ 1:11នៅក្នុងបរិបទ