គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ ថេស្សា‌ឡូនិក 3:1 Khmer Standard Version (KHSV)

នៅ​ទី​បំផុត បង‌ប្អូន​អើយ សូម​អធិស្ឋាន​ឲ្យ​យើង​ផង ដើម្បី​ឲ្យ​ព្រះ‌បន្ទូល​របស់​ព្រះ‌អម្ចាស់​បាន​ផ្សព្វ‌ផ្សាយ​យ៉ាង​ឆាប់​រហ័ស​ត​ទៅ​ទៀត និង​បាន​រុងរឿង​ដូច​នៅ​ក្នុង​ចំណោម​បង‌ប្អូន​ដែរ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ ថេស្សា‌ឡូនិក 3

មើល២ ថេស្សា‌ឡូនិក 3:1នៅក្នុងបរិបទ