គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ ថេស្សា‌ឡូនិក 2:14 Khmer Standard Version (KHSV)

ព្រះ‌អង្គ​ត្រាស់​ហៅ​បង‌ប្អូន​ដោយ‌សារ​ដំណឹង‌ល្អ​របស់​យើង ដើម្បី​ឲ្យ​បង‌ប្អូន​ទទួល​ការ​សង្គ្រោះ​នេះ គឺ​ឲ្យ​មាន​សិរី‌រុងរឿង​របស់​ព្រះ‌យេស៊ូ‌គ្រិស្ដ​ជា​អម្ចាស់​នៃ​យើង។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ ថេស្សា‌ឡូនិក 2

មើល២ ថេស្សា‌ឡូនិក 2:14នៅក្នុងបរិបទ