គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ ថេស្សា‌ឡូនិក 2:11 Khmer Standard Version (KHSV)

ហេតុ​នេះ​ហើយ​បាន​ជា​ព្រះ‌ជាម្ចាស់​ចាត់​ឥទ្ធិ‌ពល​មួយ​មក​ធ្វើ​ឲ្យ​គេ​វង្វេង និង​ឲ្យ​គេ​ជឿ​លើ​ពាក្យ​ភូត‌ភរ

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ ថេស្សា‌ឡូនិក 2

មើល២ ថេស្សា‌ឡូនិក 2:11នៅក្នុងបរិបទ