គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ ថេស្សា‌ឡូនិក 1:6 Khmer Standard Version (KHSV)

ព្រះ‌ជាម្ចាស់​នឹង​សម្រេច​ការ​មួយ​ដ៏​ត្រឹម​ត្រូវ គឺ​ព្រះ‌អង្គ​នាំ​ទុក្ខ​វេទនា​យក​មក​សង​ពួក​អ្នក ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​បង‌ប្អូន​វេទនា

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ ថេស្សា‌ឡូនិក 1

មើល២ ថេស្សា‌ឡូនិក 1:6នៅក្នុងបរិបទ