គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ កូរិន‌ថូស 6:13 Khmer Standard Version (KHSV)

ខ្ញុំ​និយាយ​មក​បង‌ប្អូន​ដូច​និយាយ​ទៅ​កាន់​កូន​ចៅ​របស់​ខ្ញុំ ដូច្នេះ សូម​បង‌ប្អូន​មាន​ចិត្ត​ទូ‌លាយ​ជា​មួយ​យើង ដូច​ជា​យើង​មាន​ចិត្ត​ទូ‌លាយ​ចំពោះ​បង‌ប្អូន​ដែរ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ កូរិន‌ថូស 6

មើល២ កូរិន‌ថូស 6:13នៅក្នុងបរិបទ