គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ កូរិន‌ថូស 4:1 Khmer Standard Version (KHSV)

បើ​ព្រះ‌ជាម្ចាស់​មាន​ព្រះ‌ហឫទ័យ​មេត្តា‌ករុណា ប្រគល់​មុខ‌ងារ​នេះ​មក​ឲ្យ​យើង​បំពេញ យើង​មិន​បាក់​ទឹក​ចិត្ត​ឡើយ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ កូរិន‌ថូស 4

មើល២ កូរិន‌ថូស 4:1នៅក្នុងបរិបទ