គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

២ កូរិន‌ថូស 12:17 Khmer Standard Version (KHSV)

តើ​ខ្ញុំ​មាន​ដែល​បោក​ប្រាស់​បង‌ប្អូន តាម​រយៈ​អ្នក​ដែល​ខ្ញុំ​ចាត់​មក​រក​បង‌ប្អូន​នោះ​ទេ?

សូមអានជំពូកពេញលេញ ២ កូរិន‌ថូស 12

មើល២ កូរិន‌ថូស 12:17នៅក្នុងបរិបទ