គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ យ៉ូហាន 5:14 Khmer Standard Version (KHSV)

ហេតុ​នេះ​ហើយ​បាន​ជា​យើង​មាន​ចិត្ត​រឹង‌ប៉ឹង​នៅ​ចំពោះ​ព្រះ‌ភ័ក្ត្រ​ព្រះ‌អង្គ គឺ​ថា ប្រសិន​បើ​យើង​ទូល​សូម​អ្វី​ស្រប​តាម​ព្រះ‌ហឫទ័យ​របស់​ព្រះ‌អង្គ នោះ​ទ្រង់​នឹង​ព្រះ‌សណ្ដាប់​យើង​ជា​មិន​ខាន។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ យ៉ូហាន 5

មើល១ យ៉ូហាន 5:14នៅក្នុងបរិបទ