គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ យ៉ូហាន 3:1 Khmer Standard Version (KHSV)

សូម​គិត​មើល៍ ព្រះ‌បិតា​មាន​ព្រះ‌ហឫទ័យ​ស្រឡាញ់​យើង​ខ្លាំង​ដល់​កម្រិត​ណា គឺ​ព្រះ‌អង្គ​ស្រឡាញ់​យើង រហូត​ដល់​ទៅ​ហៅ​យើង​ថា ជា​បុត្រ​របស់​ព្រះ‌អង្គ ហើយ​យើង​ពិត​ជា​បុត្រ​របស់​ព្រះ‌អង្គ​មែន! ហេតុ​នេះ​ហើយ​បាន​ជា​មនុស្ស​លោក​មិន​ស្គាល់​យើង មក​ពី​គេ​មិន​បាន​ស្គាល់​ព្រះ‌អង្គ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ យ៉ូហាន 3

មើល១ យ៉ូហាន 3:1នៅក្នុងបរិបទ