គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ពេត្រុស 4:9 Khmer Standard Version (KHSV)

ត្រូវ​ចេះ​ទទួល​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក ដោយ​រាក់‌ទាក់​ឥត​រអ៊ូ‌រទាំ​ឡើយ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ពេត្រុស 4

មើល១ ពេត្រុស 4:9នៅក្នុងបរិបទ