គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ពេត្រុស 1:9 Khmer Standard Version (KHSV)

ព្រោះ​បង‌ប្អូន​បាន​ទទួល​ការ​សង្គ្រោះ​សម្រាប់​ព្រលឹង​ខ្លួន ដែល​ជា​ទី‌ដៅ​នៃ​ជំនឿ​របស់​បង‌ប្អូន។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ពេត្រុស 1

មើល១ ពេត្រុស 1:9នៅក្នុងបរិបទ