គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ពេត្រុស 1:8 Khmer Standard Version (KHSV)

បង‌ប្អូន​មិន​ដែល​បាន​ឃើញ​ព្រះ‌អង្គ​ទេ តែ​បង‌ប្អូន​ស្រឡាញ់​ព្រះ‌អង្គ ទោះ​បី​បង‌ប្អូន​នៅ​តែ​ពុំ​ទាន់​ឃើញ​ព្រះ‌អង្គ​ក្ដី ក៏​បង‌ប្អូន​ជឿ​លើ​ព្រះ‌អង្គ ហើយ​មាន​អំណរ​សប្បាយ​ដ៏​រុងរឿង​រក​ថ្លែង​ពុំ​បាន

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ពេត្រុស 1

មើល១ ពេត្រុស 1:8នៅក្នុងបរិបទ