គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ធីម៉ូថេ 5:3 Khmer Standard Version (KHSV)

ត្រូវ​ជួយ​ស្ត្រី​មេ‌ម៉ាយណា​ដែល​គ្មាន​ទី​ពឹង។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ធីម៉ូថេ 5

មើល១ ធីម៉ូថេ 5:3នៅក្នុងបរិបទ