គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ធីម៉ូថេ 4:11 Khmer Standard Version (KHSV)

អ្នក​ត្រូវ​ដាស់‌តឿន និង​បង្រៀន​សេចក្ដី​ទាំង​នេះ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ធីម៉ូថេ 4

មើល១ ធីម៉ូថេ 4:11នៅក្នុងបរិបទ