គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ធីម៉ូថេ 2:12 Khmer Standard Version (KHSV)

ខ្ញុំ​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ស្ត្រី​ណា​បង្រៀន ឬ​ត្រួត‌ត្រា​លើ​ប្ដី​ឡើយ គឺ​ឲ្យ​នាង​នៅ​ស្ងៀម​វិញ

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ធីម៉ូថេ 2

មើល១ ធីម៉ូថេ 2:12នៅក្នុងបរិបទ