គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ថេស្សា‌ឡូនិក 3:10 Khmer Standard Version (KHSV)

ទាំង​យប់ ទាំង​ថ្ងៃ យើង​ទទូច​សូម​ព្រះ‌អង្គ​មេត្តា​ប្រោស​ឲ្យ​បាន​ឃើញ​មុខ​បង‌ប្អូន ព្រម​ទាំង​ប្រទាន​ឲ្យ​ជំនឿ​របស់​បង‌ប្អូន​បាន​គ្រប់​លក្ខណៈ កុំ​បី​មាន​ចន្លោះ​ត្រង់​ណា​ឡើយ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ថេស្សា‌ឡូនិក 3

មើល១ ថេស្សា‌ឡូនិក 3:10នៅក្នុងបរិបទ