គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ ថេស្សា‌ឡូនិក 3:1 Khmer Standard Version (KHSV)

ដោយ​យើង​ពុំ​អាច​ទ្រាំ​ត​ទៅ​ទៀត​បាន យើង​ក៏​សម្រេច​ចិត្ត​ស្នាក់​នៅ​ក្រុង​អាថែន​តែ​គ្នា​យើង

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ ថេស្សា‌ឡូនិក 3

មើល១ ថេស្សា‌ឡូនិក 3:1នៅក្នុងបរិបទ