គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ កូរិន‌ថូស 5:9 Khmer Standard Version (KHSV)

ក្នុង​សំបុត្រ​របស់​ខ្ញុំ ខ្ញុំ​បាន​សរសេរ​មក​ជម្រាប​បង‌ប្អូន​ថា កុំ​ទាក់ទង​នឹង​អ្នក​ដែល​ប្រព្រឹត្ត​កាម‌គុណ​ថោក​ទាប ឲ្យ​សោះ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ កូរិន‌ថូស 5

មើល១ កូរិន‌ថូស 5:9នៅក្នុងបរិបទ