គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ កូរិន‌ថូស 16:14 Khmer Standard Version (KHSV)

ក្នុង​ចំណោម​បង‌ប្អូន ត្រូវ​ធ្វើ​គ្រប់​កិច្ចការ​ទាំង​អស់ ដោយ​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ កូរិន‌ថូស 16

មើល១ កូរិន‌ថូស 16:14នៅក្នុងបរិបទ