គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ កូរិន‌ថូស 15:21 Khmer Standard Version (KHSV)

បើ​មនុស្ស​លោក​ត្រូវ​ស្លាប់​ព្រោះ​តែ​មនុស្ស​ម្នាក់ គេ​ក៏​នឹង​រស់​ឡើង​វិញ​ដោយ‌សារ​មនុស្ស​តែ​ម្នាក់​ដែរ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ កូរិន‌ថូស 15

មើល១ កូរិន‌ថូស 15:21នៅក្នុងបរិបទ