គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

១ កូរិន‌ថូស 11:33 Khmer Standard Version (KHSV)

ហេតុ​នេះ បង‌ប្អូន​អើយ នៅ​ពេល​បង‌ប្អូន​ជួប‌ជុំ​គ្នា​បរិភោគ​ពិធី​ជប់‌លៀង​របស់​ព្រះ‌អម្ចាស់ ត្រូវ​ចាំ​គ្នា​ផង។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ១ កូរិន‌ថូស 11

មើល១ កូរិន‌ថូស 11:33នៅក្នុងបរិបទ