គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

អេភេសូ 6:2 Khmer Standard Version (KHSV)

«ចូរ​គោរព​មាតា‌បិតា(នេះ​ជា​បទ‌បញ្ជា​ទី​មួយ​ដែល​មាន​ទាំង​ព្រះ‌បន្ទូល​សន្យា​ជាប់​មក​ជា​មួយ​ផង)

សូមអានជំពូកពេញលេញ អេភេសូ 6

មើលអេភេសូ 6:2នៅក្នុងបរិបទ