គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

អេភេសូ 4:7 Khmer Standard Version (KHSV)

ព្រះ‌អង្គ​បាន​ផ្ដល់​ព្រះ‌គុណ​មក​ឲ្យ​យើង​ម្នាក់ៗ​តាម​កម្រិត​ព្រះ‌អំណោយ​ទាន ដែល​ព្រះ‌គ្រិស្ដ​ប្រទាន​មក​យើង។

សូមអានជំពូកពេញលេញ អេភេសូ 4

មើលអេភេសូ 4:7នៅក្នុងបរិបទ